Splošni pogoji poslovanja

 

Pojmi:
Nepremičninska družba: LARES, nepremičninska družba d.o.o,  Štihova ulica 1, 1000 Ljubljana.
Naročnik storitev: fizična ali pravna oseb, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami.
Splošni pogoji poslovanja agencije veljajo za vse posle pri posredovanju v prometu z nepremičninami, ki jih za naročnika storitev opravi nepremičninska družba.

 

Posli, ki jih nepremičninska družba opravi za naročnika storitev so;

 • opravi oglede nepremičnin in ugotovi dejansko – stvarno stanje nepremičnine in svetuje pri oblikovanju cene
 • preveri pravno stanje nepremičnine tako, da od naročnika pridobi dokumentacijo iz katere je razvidna lastninska pravica prodajalca in obstoj morebitnih pravic tretjih oseb
 • poskrbi za oglaševanje nepremičnine v medijih in išče priložnosti za sklenitev nameravanega posla in nanje opozori naročnika
 • organizira in vodi oglede nepremičnine
 • naročnika obvešča o tržnih razmerah, o davčnih obveznostih in drugih predpisih s tega področja o morebitnih tveganjih
 • si prizadeva, da spravi v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z naročnikom pogajala za sklenitev nameravanega posla
 • če se stranki tako dogovorita, svetuje in organizira cenitev, ki jo opravi sodno zaprisežen cenilec
 • pripravi prodajno predpogodbo in pogodbo za sklenitev nameravanega posla ( diplomirani pravnik) in event.druga potrdila
 • če se stranki tako dogovorita, pripravi in izpolni obrazce v zvezi s prenosom lastništva nepremičnine (davčna prijava ipd)
 • ima v hrambi  stvari, ki mu jih zaupa naročnik in tretja oseba, kot so originalne dokumentacije in ključi, vse do sklenitve nameravanega posla, v primerih, ko se naročnik in tretja oseba tako dogovorita, pa tudi v času po sklenitvi posla, na primer do končne izpolnitve obveznosti iz sklenjenega posla
 • spremlja izpolnjevanje sklenjenega posla, predvsem glede plačil posameznih obrokov, kadar je dogovorjeno obročno plačilo
 • v primerih, ko ga naročitelj za to izrecno pooblasti s pisnim pooblastilom, sprejme izpolnitev obveznosti sklenjenega posla
 • sodeluje pri izročitvi  nepremičnine v posest in o tem sestavi primopredajni zapisnik
 • sodeluje pri prenosu lastninskih razmerij za elektriko, telefon, plin in druge komunalne storitve na novega lastnika ali najemnika, če stranki to želita.

Stroški za izvedbo naštetih poslov so vključeni v ceno posredovanja, razen dajatve in takse po predpisanih tarifah. Če katerega od naštetih poslov naročnik opravi sam po svoji volji, se za to provizija ne zniža.
Za izvedbo tistih del,ki niso opisana, se stranki dogovorita za posebno plačilo.

 

Provizija:

V primeru posredovanja pri prodaji oziroma nakupu ali menjavi nepremičnine, ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini 4% od vrednosti nepremičnine. Če je dogovorjeno, da provizijo poravnata obe stranki, plača 2% prodajalec in 2% kupec, oziroma pri menjavi vsaka stran po 2%.
V primeru posredovanja pri oddaji oziroma najemu nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do plačila v višini  enomesečne najemnine.
S pogodbo o posredovanju se lahko nepremični. družba in naročnik storitve dogovorita tudi za plačilo v drugačnem znesku.
Cena storitve ne vklučuje 20 % DDV in se k dogovorjeni vrednosti prišteje.

 

Dodatni stroški:

Naročnik storitve krije naslednje nastale stroške:

 • sodne in upravne takse in pristojbine pri pridobivanju zemljiškoknjižnih izpisov, kopij katasterskega načrta, urbanističnih informacij in drugih podatkov iz uradnih evidenc, če z nepremičninsko družbo ni  sklenil pogodbe o posredovanju
 • stroške, ki nastanejo s pridobivanjem mankajoče dokumentacije o lstništvu nepremičnine, ki je lastnik ne predloži posredniku in jo je potrebno naknadno pribaviti
 • stroritve cenilcev in izvedencev
 • stroške notarskih zapisov in stroške notarske overitve podpisov na pogodbi
 • stroške tistih poslov nepremičninske družbe, ki niso našteti v 2.členu teh splošnih pogojev ter posebne in neobičajne stroške, ki iz naslova pogodbe nastanejo na strani  nepremičninske družbe.

V primeru, da nepremičninska družba in naročnik  storitve skleneta ekskluzivno pogodbo in jo naročnik prekine pred iztekom dogovorjenega časa trajanja, mora nepremičninski družbi povrniti dejanske stroške, ki jih je nepremičninska družba imela z oglaševanjem in delom z naročenim poslom.
Naročnik mora nepremičninski družbi povrniti stroške oziroma škodo, ki je nastala, ker je naročitelj kršil obveznosti iz posredniške pogodbe ali teh pogojev.
To velja posebej v primeru neseznanitve posrednika s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine, neobveščanja posrednika o sklenjenem poslu, pa tudi za vse ostale kršitve.

 

Pravice in obveznosti naročnika storitev:

Naročnik je dolžan nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja. Predvsem jo mora natančno in pošteno seznaniti s pravnim stanjem nepremičnine, izročiti fotokopije in omogočiti vpogled v izvirnike pomembnih listin. Nepremičninsko družbo mora pisno obvestiti o pravnih napakah in eventuelnih pravicah trejih na nepremičnini ter jo pošteno seznaniti z dejanskim stanjem nepremičnine in njenimi stvarnimi napakami.
Prav tako je dolžan nepremičninsko družbo takoj obvestiti, če je posel sklenil z nekom, s komer ga ni seznanila nepremičninska družba, ter o podrobnosti tega posla. Nepremiočninski družbi mora izročiti fotokopijo pogodbe.


Vse informacije  v zvez z nepremičninami in prizadevanji nepremičninske družbe za sklenitev pogodb, ki jih naročnik izve pri nepremičninski družbi, so poslovna skrivnost. Če naročnik uporabi omenjene informacije tako, da z njimi seznani tretje osebe, je dolžan nepremičninski družbi plačati provizijo, kot če bi bila pogodba, za katero družba posreduje sklenjena.


V kolikor naročnik brez vednosti nepremičninske družbe sam sklene pogodbo s stranko, s katreo ga je seznanila nepremičninska družba ali če to pogodbo sklene naročnikov zakonec ali ožji družinski član, v času trajanja pogodbe, kot tudi po prenehanju, mora naročnik nepremičninski družbi poleg provizije plačati še pogodbeno kazen v višini 2% pogodbene cene sklenjenega posla. Če je dejanska škoda, ki jo je utrpela nepremični. družba večja, mora naročnik povrniti vso nastalo škodo.

 

Obveznosti in pravice nepremičninske družbe:

Nepremičninska družba je za plačilo provizije dolžna spraviti v stik naročnika s tretjo osebo. To lahko stori na različne načine: da organizira njun sestanek, da naročiteju ali tretji osebi sporoči naslov, sedež ali telefonsko številko druge stranke ali tudi tako, da tretji osebi razkaže nepremičnino, ki je predmet pogodbe.
Nepremičninska družba lahko storitve posredovanja delno ali v celoti prenese na druge nepremičninske družbe s tem, da ostane naročnik v pogodbenem razmeru le z nepremičninsko družbo, s katero je sklenil pogodbo.


Nepremičninska družba pridobi pravico do provizije takrat, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere je posredovala.
Če stranki od prodajne pogodbe, ki je bila sklenjena in je pri njej sodelovala nepremičninska družba, kasneje odstopita od sklenjene pogodbe, nepremičninska družba zadrži provizijo.


V primeru zamude pri plačilu provizije, se strankam zaračunajo zakonite zamudne obresti.
Stranki se lahko v posredniški pogodbi dogovorita tudi, da ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje tudi, če naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo. V takem primeru mora plačilo temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine dogovorjenega plačila za posredovanje.

 

Naročnik storitve in nepremičninska družba lahko skleneta tudi ekskluzivno posredniško pogodbo.

 

Posredniško pogodbo slkeneta stranki za dobo 9 mesecev, z možnostjo podaljšanja. Posredniško pogodbo lahko stranki kadarkoli pisno odpovesta, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem.

 

Povezava na cenik storitev >